Kontakt

Zgłoszenie do ZUS obcokrajowca

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla obcokrajowca.

Pracodawcy muszą pamiętać o obowiązku opłacanie przez cudzoziemca składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. O kwestii obowiązku ubezpieczeń społecznych decyduje miejsce wykonywania pracy i rodzaj zawartej umowy. Przedsiębiorcy mogą zatrudniać obcokrajowców na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które:

- pracują bądź wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zleceń,

- wykonują pracę na rzecz polskiego pracodawcy na terenie Polski, bez względu na obywatelstwo czy adres zamieszkania

Jak zgłosić obcokrajowca do ZUS?

Obcokrajowiec legalnie wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę powinien zostać zgłoszony do systemu ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA – w przypadku, gdy obcokrajowiec podlega wszystkim ubezpieczeniom lub tylko na druku ZUS ZZA, gdy podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Należy mieć na uwadze fakt, że przedsiębiorca ma również obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na tych samych zasadach, jak w przypadku polskich pracowników.