Kontakt

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe firmy?

Złożenie określonych dokumentów (finansowo-księgowych) jest obowiązkiem zarządu spółki kapi-tałowej i wspólników w spółkach osobowych. W skład dokumentów, które muszą zostać złożone do KRS wchodzą:

  • ➢ roczne sprawozdanie finansowe
  • ➢ sprawozdanie z działalności (odnosi się to m.in. do: spółek z ograniczoną odpowiedzialno-ścią, spółek komandytowo-akcyjnych, przedsiębiorstw państwowych)
  • ➢ protokół, który zawiera odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowe-go oraz o podziale zysku (lub pokryciu strat)
  • ➢ oświadczenie o dniu kończącym rok obrotowy
  • ➢ opinia biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez biegłego rewidenta)

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może być dużo łatwiejsze dzięki mKsięgowość

Złożenie obowiązkowej dokumentacji do KRS to bardzo fundamentalna kwestia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dostarczenie dokumentów w odpowiednim terminie jest jednym z warunków ich zatwierdzenia, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Firma mKsięgowość dysponuje wiedzą jaka przyda się do sporządzenia sprawozdania finansowego. Pomagamy uporać się z doku-mentacją firmy i skomplikowaną księgowością. Możemy pochwalić się najlepszym zespołem - z mKsięgowość złożenie sprawozdania finansowego do KRS jest szybsze i znacznie prostsze.